Bel 072-5403606 >>

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Waarom een medezeggenschapsraad?

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR praat over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten, die de directie wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR een standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan de directie.

Samenstelling

In de MR van de Matthiasschool zitten vertegenwoordigers van de ouders en van de personeelsleden. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen. Verkiezingen aan het begin van het schooljaar bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad.

Taken en rechten van de MR

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht, dat de MR heeft: instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht wil zeggen, dat besluiten waarop dit recht van toepassing is, door het bestuur van de school niet genomen kunnen worden zonder instemming van de MR.

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel (de leraren) hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Bij sommige onderwerpen heeft de hele MR instemmingsrecht. Ouders en leraren moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ook met de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage moet worden ingestemd. Bij andere onderdelen heeft alleen de oudervertegenwoordiging instemmingsrecht. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang, de vaststelling van de schooltijden of de vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage. Er zijn ook onderdelen waarbij alleen de lerarenvertegenwoordiging instemmingsrecht heeft, zoals de vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie.

Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Zo’n advies hoeft echter niet zondermeer overgenomen te worden door het bestuur. Wel moet het schoolbestuur duidelijk aangeven waarom zij een advies wel of niet overneemt. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld fusieplannen, het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van de school.

De MR kan alleen goed van deze rechten gebruikmaken als zij tijdig, voldoende en juiste informatie ontvangt. Ook dit is wettelijk geregeld via de Informatieplicht van het bestuur ten opzichte van de MR.

Voor de uitgebreide wet- en regelgeving met betrekking op de wet medezeggenschap op scholen verwijzen wij u naar de site van de overheid: http://wetten.overheid.nl

Hoe kom ik in contact met de medezeggenschapsraad?

De leden van de MR vertegenwoordigen alle ouders en alle personeelsleden. Uiteraard letten ze zelf goed op wat er zoal gebeurt. Maar input krijgen is en blijft belangrijk. Als u zelf iets wilt melden of vragen zijn er genoeg manieren om in contact te komen met de medezeggenschapsraad.

U kunt de leden van de MR altijd aanspreken op het schoolplein. Ook is het mogelijk om een berichtje achter te laten via de mail: mr.matthias@saks.nl.

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zeven weken. De agenda wordt van tevoren via de mail aan de MR-leden gemaild en de belangrijkste punten die besproken zijn worden opgenomen in de nieuwsbrief. De MR-vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk. De verslagen van de vergaderingen zijn op de website van de school te lezen.

Leden van de medezeggenschapsraad

Namens de personeelsgeleding:

Nicole Mooij - Secretaris
Ilja Min - Notulist
Hanneke Folstar

Namens de oudergeleding:

Samia Abrari - Voorzitter (moeder van Anissa en Isra, groep 4/5)
Chris Jongejan (vader van Luca, groep 4/5 en Dani groep 1/2 A)                                                                                                                                          José Luken (moeder van Stan, groep 3)

 

De vergaderdata voor 2017-2018

21-11-2017

13-02-2018

27-03-2018

15-05-2018

10-07-2018

 

 

Contact

Matthiasschool
Spieghelplein 45
1813 XV Alkmaar

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 17.00 uur.
Tel: 072-5403606

Aanmelden >>